เจ้าอาวาส

พระธรรมสุธี
รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/06/2014
ปรับปรุง 09/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 144333
Page Views 215239
วีดีโอวัด
ทุนการศึกษา
ประวัติเจ้าอาวาส
ประวัติเจ้าอาวาส


๑. ชื่อ
        พระธรรมสุธี    
        วิทยฐานะ  น.ธ.เอก,  ป.ธ. ๓,  ปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
        วัดหัวลำโพง พระอารามหลวง    ตำบลสี่พระยา   อำเภอบางรัก   
        จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 
        ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง   ๑. เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง พระอารามหลวง
                                          ๒. รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
 
๒.  สถานะเดิม
        ชื่อ นรินทร์ นามสกุล ปิยะทัศน์  เกิด  ๗ ฯ๔๒  ปี มะแม ตรงกับวันที่ ๙ มกราคม
        พ.ศ.๒๔๘๖   บิดาชื่อ นายชด   มารดาชื่อ  นางเสงี่ยม   บ้านเลขที่  ๗๘  หมู่ที่  ๑ 
        ตำบลหนองยาง        อำเภอหนองฉาง  จังหวัดอุทัยธานี
 
๓.  บรรพชา
        วัน  ๗ ฯ๒ ๘  ปีวอก   ตรงกับวันที่   ๙   มิถุนายน   พ.ศ. ๒๔๙๙  วัดโฆสิทธาราม  
         ตำบลบ้านน้ำตาล  อำเภออินทร์บุรี   จังหวัดสิงห์บุรี
        พระอุปัชฌาย์  พระครูไสว  โชติโก  วัดโฆสิทธาราม   ตำบลบ้านน้ำตาล  
        อำเภออินทร์บุรี    จังหวัดสิงห์บุรี
 
๔.  อุปสมบท
        วัน ๗ ฯ๒ ๗  ปีมะแม  ตรงกับวันที่  ๑๖   มิถุนายน   พ.ศ.๒๕๐๖   วัดหัวลำโพง 
        ตำบลสี่พระยา   เขตบางรัก    จังหวัดกรุงเทพมหานคร
        พระอุปัชฌาย์  พระราชวิสุทธิโมลี    วัดหัวลำโพง    ตำบลสี่พระยา    อำเภอบางรัก 
        จังหวัดกรุงเทพมหานคร
               
๕.  วิทยฐานะ
        ๑.  พ.ศ. ๒๕๐๘ สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนราษฏร์อำนวยศิลป์
                            ตำบลชุมแพ  อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น
 
 
        ๒.  พ.ศ. ๒๕๐๔ สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดไตรมิตรวิทยาราม
                            เขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพมหานคร
        ๓.  พ.ศ. ๒๕๐๗ สอบได้ประโยค ป.ธ. ๓ สำนักเรียนวัดไตรมิตรวิทยาราม
                            เขตสัมพันธวงศ์  กรุงเทพมหานคร
        ๔.  พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้รับปริญญาพุทธศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสังคมศาสตร์
                            จากมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
        ๕.  พ.ศ. ๒๔๔๙ ได้รับปรัญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสังคม
                            สงเคราะห์ศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
        ๖.  ความชำนาญการ  พูดภาษาญี่ปุ่น, พูดภาษาอังกฤษ
 
๖.  งานปกครอง
        ๑. พ.ศ. ๒๕๒๖  ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง
        ๒. .. ๒๕๓๕  ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง
        . .. ๒๕๓๖  ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์
        . .. ๒๕๔๑   ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะเขตบางรัก
        . .. ๒๕๔๕ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง พระอารามหลวง
 
. งานการศึกษา
        . .. ๒๕๑๕          เป็นกรรมการจัดการศึกษาปริยัติธรรมสำนักเรียนวัดหัวลำโพง
        . .. ๒๕๑๐ปัจจุบัน เป็นกรรมการตรวจนักธรรมสนามหลวง
        . .. ๒๕๓๕ปัจจุบัน เป็นเจ้าสำนักเรียนวัดหัวลำโพง
สมณศักดิ์
 
            ๑. .. ๒๕๓๒          ได้รับพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรผู้ช่วย
                                               เจ้าอาวาส ที่  พระครูนิวิฐกิจจาภรณ์
            . .. ๒๕๓๕         ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาส
                                               ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
            . .. ๒๕๓๙          ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่
                                                พระพิพัฒน์ปริยัติสุนทร
            . .. ๒๕๔๕          ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่
                                               พระราชปริยัติสุนทร
            . .. ๒๕๕๐          ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่
                                               พระเทพวิริยาภรณ์
 ๖. .๒๕๕๙          ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่
                                               พระธรรมสุธี
 

วัดหัวลำโพง พระอารามหลวง
ถนนพระราม 4   แขวงสี่พระยา  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เบอร์โทรศัพท์ 02-2338109 เบอร์แฟกส์ 02-2339228
Email : wathualampong@hotmail.com